Masz pytania ?

Facebook

Dotpay

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU:

1) Sklep internetowy, działający pod adresem cudownezakupy.pl prowadzony jest przez Kamień Dekoracyjny Kamyczek"  z siedzibą  67-200 Głogów ul Kamienna Droga 8 , zwany w dalszej części regulaminu "sprzedającym".

W dalszej części regulaminu w odniesieniu do Kupującego używa się alternatywnie następujących określeń: KLIENT, ZAMAWIAJĄCY, UŻYTKOWNIK.

2) Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu
Aby dokonać zamówienia należy wybrać produkt i wypełnić formularz zamówienia.

3) Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn., w których brakuje na przykład numeru telefonu, adresu e-mail, lub jeżeli dane te zawierają błędy. Są one niezbędne do potwierdzenia zamówienia.

4) Ceny oferowanych towarów nie uwzględniają kosztów dostawy.

    Dostawa jest organizowana w sposób wybrany przez zamawiającego z którym ustalane są koszty indywidualnie podczas kontaktu  e-mail w ciągu 48 godzin.

    Sprzedający realizuje dostawy za pomocą wyspecjalizowanych firm transportowych lub transportem własnym.

    Ostateczny i obowiązujący koszt wysyłki ustala Kamień Dekoracyjny Kamyczek,Informację o poziomie kosztu dostawy towaru do KLIENTA każdorazowo przekazujemy za pośrednictwem poczty internetowej, przed dostawą, przy ustaleniu ostatecznych warunków finansowych w postaci faktury pro forma.
    Informację o darmowym transporcie z powodu odpowiednio dużej ilości zamówionego przez KLIENTA towaru każdorazowo przekazujemy za pośrednictwem poczty internetowej.

    Do całkowitej ceny transakcji, w przypadkach określonych przez dostawców Kamień Dekoracyjny  Kamyczek może zostać doliczona cena za paletę, inne opakowanie lub kaucja za opakowanie zwrotne. Informację o poziomie kosztu palet lub opakowań płatnych, każdorazowo przekazujemy za pośrednictwem poczty internetowej, przed dostawą, przy ustaleniu ostatecznych warunków finansowych w postaci faktury pro forma.

    Część produktów posiada minimalną jednostkę logistyczną poniżej której zakup nie jest możliwy. Informacje o minimalnej jednostce logistycznej znajdują się w opisie produktu. Można je także uzyskać kontaktując się ze sklepem.
    W przypadku gdy zamówione produkty ze względu na swoje gabaryty nie mogą zostać wysłane w podanej przez sklep ilości paczek klient zostanie o tym poinformowany drogę e-mailową wraz z indywidualną wyceną dostawy.

5) Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia (termin dostawy towarów = czas realizacji zamówienia + czas przewozu). W przypadku zamówień specjalnych czas może być dłuższy.Kamień Dekoracyjny Kamyczek nie bierze odpowiedzialności za nieterminową dostawe przez firmę przewozową,w momencie wysłania towaru otrzymujemy numer nadania wraz z datą. Koszty wysyłki są uzależnione od aktualnych cen firm transportowych, gabarytów, ilości oraz wagi. W niektórych przypadkach transport może być darmowy – szczegóły dotyczące transportu uzyskają Państwo kontaktując się z obsługą sklepu. W przypadku, gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez klienta, koszty wysłania towaru i zwrotu przesyłki na adres sklepu, ponosi w całości klient.


6) Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu nie później niż do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Realizację zamówienia sprzedający rozpoczyna po przesłaniu potwierdzenia do klienta.

7) W sklepie ceny produktów są przedstawiane w formie  brutto (z podatkiem VAT).

8) Kupujący ma prawo do wglądu w zawartość przesyłki w obecności kierowcy lub spedytora, w celu sprawdzenia, czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie transportu. Klient po otrzymaniu przesyłki sprawdza stan przesyłki i zgodność z dokumentem przewozowym, kwitując jej odbiór. Pokwitowanie dotyczy ilości sztuk przesyłki według listu przewozowego oraz stanu jakościowego odebranej przesyłki. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki oraz niezgodności z zamówieniem powinny być stwierdzone na piśmie w protokole niezgodności lub na liście przewozowym w obecności kuriera. Klient dokonuje rozładunku towarów we własnym zakresie, jeżeli nie zostało to inaczej uzgodnione ze sprzedającym.

UWAGA: Prosimy o dokładne sprawdzenie przesyłki, otwarcie jej przy przewoźniku/kurierze, a w razie jakichkolwiek uszkodzeń  proszę o wpisanie takiej adnotacji do listu przewozowego, który ma przy sobie kurier podczas dostawy oraz proszę o kontakt z nami. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń jest w zasadzie jednoznaczne z brakiem możliwości dochodzenia roszczenia z tytułu uszkodzonego towaru w transporcie.


W przypadku odmowy przyjęcia towaru  NA WIDZIMI SIE zamawiającego bez podania przyczyny zamawiający zostanie obciażony kosztami transportu w obie strony oraz w przypadku bezpodstawnego reklamowania towaru :

dostaw po cenie ustalonej transportu

zwrot towaru zgodnie z cennikiem dla klienta nie posiadającego umowy na usługi spedycyjne w oparciu o wycenę firmy spedycyjnej z którą współpracuje nasza firma.


9) Kamień Dekoracyjny Kamyczek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne braki w stanach magazynowych producentów współpracujących oraz gdy z winy producenta nastąpiło opóźnienie dostawy. Nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. wypadek drogowy, złe warunki atmosferyczne, klęska żywiołowa, itp.).

10) W przypadku zastrzeżeń, co do jakości dostarczonych towarów, wymagana jest pisemna reklamacja przesłana do siedziby firmy Kamień Dekoracyjny Kamyczek w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki z dokładnym opisem przyczyn reklamacji. Reklamacja rozpatrzona będzie do 14 dni od dnia otrzymania zwrotu do naszej firmy reklamowanego towaru. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy zamawiającego sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Nabywający towar jako konsument (osoba fizyczna) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia wysłanego na adres Kamień Dekoracyjny Kamyczek ul.Kamienna Droga 8 67-200 Głogów lub złożonego w siedzibie firmy. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wyłącznie towaru nieużywanego oraz przy zachowaniu oryginalnego opakowania,towar musi wrócić w takim stanie w jakim został wysłany.Koszt odesłania towaru ponosi klient. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje przy sprzedaży na indywidualne zamówienie:

Kamień Dekoracyjny zastrzega sobieże jeżeli towar jest robiony na specjalne zamówienie klienta a klent zrezygnuje z zamówienia a jeżeli wcześniej dokonał płatności zwrot środków nastąpi do 3 miesięcy gdyż takie zamówienie potrzebuje dużego nakładu pracy i kosztów z nim związanych i jest traktowane jako nietypowe zamówinie

a) W przypadku świadczenia usług rozpoczętych.

b) W przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

11) Przy każdorazowym złożeniu zamówienia klient akceptuje postanowienia tego regulaminu.

12) Wszelkie uzgodnienia warunków transakcji będą odbywały się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przyjęcie zamówienia zostanie potwierdzone w ciągu 2 dni roboczych.

13) Zdjęcia znajdujące się przy opisach produktów, publikowane na stronach sklepu internetowego, nie zawsze dokładnie odwzorowują obraz poszczególnych produktów. Zadaniem zdjęć jest jedynie ogólne zorientowanie klienta odnośnie niektórych wizualnych cech produktu. Różnica dostarczonego towaru i zdjęcia nie może być powodem zakwestionowania towaru przez kupującego jako niezgodnego z zamówieniem.Towar może dotrzeć do klienta wilgotny.

14) Wszystkie promocje i wyprzedaże sklepu są ważne do wyczerpania zapasów magazynowych firmy Kamień Dekoracyjny Kamyczek

15) Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) każdy klient ma możliwość wglądu, modyfikacji i usunięcia udostępnionych sklepowi danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez sklep za zgodą ich właścicieli, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur, oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe w celu zapewnienia właściwej obsługi zamówień klientów oraz do powiadamiania o nowościach i promocjach.

16) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

17) W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla Sprzedającego.

18) Formy płatności:

Przedpłata na konto, płatność gotówką przy odbiorze. W przypadku płątności przelewem towar jest pakowany i wysyłany do klienta po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

19) Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny art. 2 ust 1 istnieje możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni zgodnie z art. 10 ww. ustawy, poza wyjątkami ust 3 (zwrot dotyczy tylko towaru niezakupionego bezpośrednio w siedzibie sklepu).

Zwracany towar nie może nosić śladów użycia i powinien być odesłany w stanie, w którym trafił do Kupującego. Dotyczy to również opakowania.
Koszty przesyłki ponosi Kupujący
W przypadku stwierdzenia śladów użytkowania towaru, zwrot nie będzie przyjęty, a towar odeślemy na koszt Kupującego.
W przypadku uszkodzenia opakowania, potrącane jest 15% wartości towaru. Są to koszty manipulacyjne ponoszone przez sklep.
Prosimy przed odesłaniem towaru skontaktować się z nami. Pozwoli to na ustalenie właściwej procedury zwrotu.

20) Rejestracja, złożenie zamówienia i dokonanie zakupu w naszym sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.